Industri-och kontorslokaler

Industrial building and office premises

Company Metallityöliike Tom Nyberg Ky/Anders Nyberg
Year of construction 2013
Contractor Best-Hall Oy
Surface area about 1,500 m2
Volume 8,380 m3
HVAC design Ab Ingenjörsbyrå Jörgen Holm Insinööritoimisto
Oy / Jörgen Holm
Heating and ventilation
solution
4 pcs Pallas HP Aqua KI with dehumidification
function and
1 pc Pegasos HP Aqua with dehumidification
function
Additional heating district heating
Contractor Ilmastointikulma Oy
Plumbing contractor LVI-Center Auhtola Oy
Electricity/Automation EK-Automatic
Required heating power 53 kW
Ventilation cooling power 27 kW
Design air flow (cooling) 2,790 l/s

Ideal indoor environmental conditions for a production facility

The ventilation, heating and cooling of the different spaces are handled in a cost-effective and convenient way with dedicated units.

Metallityöliike Tom Nyberg Ky, ett mekanikbaserat ingenjörsföretag i Borgå, investerade i en modern produktionsbyggnad vid precis rätt tidpunkt, i mitten av en lågkonjunktur. Kafferosteriet Robert Paulig AB var hyresgäst i bolagets gamla hall och behövde mer utrymme.

– De ville inkludera vår verkstad i sina lokaler. En lågkonjunktur innebär lägre efterfrågan inom verkstadsindustrin, så som projektör var det dag att börja agera. När tillväxten börjar, kommer det också att finnas en brist på utrymme även här i Borgå, säger Anders Nyberg.

Flexibla möjligheter

Aqua in the spacious and bright hall.
Aqua i den rymliga och ljusa hallen.

När ett företag söker lokaler som kombinerar plats, kontors- och produktionsverksamhet är inomhusklimat och modifierbarhet nyckelfaktorer. Omvärlden förändras snabbt och lokalerna måste kunna möta de förändrade behoven så smidigt som möjligt. Förutom strukturella lösningar som gör det möjligt att avdela eller bygga ut, måste modifierbarhet också beaktas i byggnationens hela tekniska system.

Just den här typen av modern, flexibel produktionsbyggnad har utvecklats av Metallityöliikes Tom Nyberg Ky i Tolkkinen 2013. Företaget flyttade sin produktionsverksamhet till den nya byggnaden i början av 2014. Idag kan företaget hyra ut en stor hall, antingen som en enhet eller enkelt dela upp den i två separata utrymmen med ett modernt, ljust kontor på andra våningen.

Metallityöliike Tom Nyberg Ky ett familjeägt företag i andra generationen, grundat 1964 och idag drivet av Anders Nyberg. Som typiska entreprenörer med har hans föräldrar ännu inte helt gått i pension. Och en miljö att fortsätta verka i kunde inte vara bättre: allt i den nya verkstaden är designat för att fungera tillfredsställande och förhållandena är perfekta.

Bolagets tomtmark och produktionsbyggnader ligger precis vid Finska viken i Tolkkinen, Borgå. Havsutsikten från kontorsfönstren i den nya produktionsbyggnaden är något som skulle kosta skjortan i ett ordinärt bostadshus.

Metallityöliikes Tom Nyberg Ky förvärvade industribyggnaden, byggd 1971, inklusive tomten för tio år sedan. Byggnaden är ansluten till ett fjärrvärmenät. Fjärrvärmen var ett av de alternativ som övervägdes för den nya produktionsbyggnaden.

– Det skulle ha varit det billigaste alternativet när det gäller investeringskostnad, men driftskostnaderna var ganska oförutsägbara, påpekar Nyberg.

Ett bergvärmesystem övervägdes också, men borrning av energibrunnar är relativt dyrt och i ett område med hög radonhalt kunde det dessutom innebära en alltför riskabel lösning. Ledningar kunde också lagts på havsbotten, men Nyberg tyckte inte det var ett säkert alternativ på grund av den omfattande fartygstrafiken.

Kylning är en viktig egenskap

Nyberg ville ha en funktionell, behovsstyrd ventilationlösning som skulle göra det möjligt att erhålla både luftkylning och avfuktning inomhus.

– Idag används också luftbaserade värmepumpar för uppvärmning av moderna, energieffektiva produktionsbyggnader. De skapar värme under eldningssäsongen och på sommaren kyler de inomhusluften vid behov. Eftersom det arbete som utförs i verkstaden även genererar en hel del spillvärme vintertid så behövde vi en mer mångsidig lösning än bara luftluftvärmepumpar, berättar Nyberg.

Under våren 2014 krävdes kylning när utomhustemperaturen var så låg som 8 °C.

Den lösning som konstruerats av VVS-designern Jörgen Holm ger alla utrymmen de mest optimala, flexibla och energieffektiva förhållandena. Produktionsanläggningarna kan delas in i tre delar. Varje avdelning ska ha ett särskild ventilations-, värme och kylsystem, eftersom behoven kan variera mycket beroende på typ av verksamhet. Behoven på kontoret och tillhörande sociala ytor med en yta på ca 250 m2 är också olika. Ett kompletterande värmedistributionssystem används också. I produktionsanläggningarna används luftburen värme som värmedistributionssystem, medan vattenbaserad golvvärme används i kontors- och sociala ytor för komfortens skull. Den sociala delen innehåller också ett duschrum för personalen. Efterfrågan på varmvatten i produktionsanläggningarna är låg.

 

Professionell design

Climecon’s terminal device on the hall ceiling delivers high-quality supply air evenly.
Climecon:s terminalenhet i hallens
tak levererar högkvalitativ tilluft
i en jämn ström.

Ventilations-, värme och kyllösningen för byggnaden består av en Enervent Pegasos HP Aquaenhet och fyra Enervent Pallas HP Aqua KI-enheter, där samtliga enheter är utrustade med egna avfuktningsfunktioner.

– De är ett utmärkt val eftersom de innehåller allt som behövs i ett paket, tillägger Nyberg.

Ventilation-, värme och kyllösningen i byggnaden implementeras sektionsvis. Den värme som återvinns i varje sektion överförs via EnergyBUS till en så kallad energibank, en 5 000-liters Akvaterm-ackumulatortank belägen i undercentralen. Ackumulatorvärmen utnyttjas sedan efter behov: för golvvärmesystemet och varmvattencirkulationssystem i kontorsgolvet, för uppvärmning av tilluften med värmeslingor i ventilationsaggregat samt för eftervärmning av tilluften som avfuktas med kyla under varma sommardagar.

Elektriska värmeelement används för att ge ytterligare värme vid de allra lägsta temperaturerna vintertid. Fjärrvärme finns även tillgänglig som reservsystem under extremt långa och kalla perioder.

Systemen har redan under det inledande halvåret visat sig vara mycket energieffektiva. Den mängd värmeenergi som förbrukas av den nya hallen är bara en sjättedel (6 500 kWh) av den mängd energi som krävdes för att värma upp gamla hallen.

Att konstruera ett luft- ,värme- och kylsystem för en stor produktionsanläggning kräver både kompetens och erfarenhet av den designer som utför arbetet.

– Utmärkt inomhusklimat och god luftkvalitet kan endast säkerställas genom att dimensionera systemet så att tillräcklig kylning och värmeeffekt uppstår. Luftflödena måste t ex dimensioneras högre för att åstadkomma luftkylning. Tillräcklig kapacitet inte kan säkerställas genom den miniminivå som anges i gällande byggbestämmelser i Finland, betonar VVS-designerJörgen Holm.